Gr. VII Biedronki


Wychowawcy grupy

 • Anna Przygoda
 • Marta Wojtowicz
 • Aleksandra Rębecka

adres e- mail: biedronki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ PIERWSZY: MOJE PRZEDSZKOLE

W tym tygodniu dzieci będą:

 • Doskonaliły umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Utrwalały zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej.
 • Doskonaliły umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów.

 

Kształtowanie  umiejętności językowych:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • wzbogacanie słownika – poznawanie nowych słów;

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w dostępnym dla siebie zakresie;
 • tworzenie zbiorów według określonych cech;
 • porównywanie liczebności zbiorów – prawidłowe stosowanie określeń: „tyle samo – po równo”, „więcej  o”, „mniej o”;

Rozwijanie umiejętności manualnych: 

 • doskonalenie sprawności manualnej i precyzji drobnych ruchów;
 • rozwijanie staranności i dokładności;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności;

Ćwiczenia gimnastyczne:

 • rozwijanie koordynacji ruchowej, lekkości i płynności ruchów;
 • wyrabianie wrażliwości słuchowej;
 • wzmacnianie mięśni;

Zajęcia muzyczno – ruchowe: 

 • rozwijanie pamięci mechanicznej – nauka piosenki pt. „Trampolina”;
 • uwrażliwianie na zmianę charakteru i tempa muzyki;
 • rozwijanie poczucia rytmu;

 TYDZIEŃ DRUGI: JA I TY TO MY

W tym tygodniu dzieci będą:

 • Poznawały zapis graficzny małej i wielkiej litery „a” „A”.
 • Kształtowały umiejętność życzliwego odnoszenia się do innych.
 • Pozdejmowały próbę rozumienia, że odmienność i różnorodność cech charakteru jest atutem każdego człowieka.
 • Doskonaliły poczucie rytmu.

 

Kształtowanie  umiejętności językowych:

 • poznawanie zapisu graficznego małej i wielkiej litery „a” „A”;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania litery w tekście;
 • wdrażanie do koncentrowania uwagi na treści słuchanego utworu literackiego;
 • kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej;
 • rozwijanie funkcji  wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych oraz ich współdziałanie;
 • różnicowanie i rozpoznawanie dźwięków mowy- sylab, głosek;

Kształtowanie pojęć matematycznych: 

 • rozumienie znaczenia pojęcia „tydzień”;
 • utrwalanie nazw dni tygodnia i poznanie ich zapisu graficznego;
 • kształtowanie umiejętności planowania czynności;
 • utrwalenie zastosowania określeń: „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”;
 • wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

Rozwijanie umiejętności manualnych:

 • rozwijanie sprawności manualnej i sprawności rąk;
 • tworzenie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • wdrażanie do doprowadzania rozpoczętych prac do końca;
 • doświadczanie radości i przyjemności z wykonanego zadania;

Zajęcia umuzykalniające:  

 • utrwalanie zwrotów grzecznościowych na powitanie i pożegnanie;
 • uwrażliwianie na sygnał dźwiękowy;
 • doskonalenie pamięci oraz poczucia rytmu;

 Ćwiczenia gimnastyczne:

 • doskonalenie refleksu oraz spostrzegawczości;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem podczas wykonywania ćwiczeń;
 • rozwijanie pamięci muzycznej, przestrzennej oraz ruchowej;

TYDZIEŃ TRZECI: TO JESTEM JA

W tym tygodniu dzieci będą:

 • Kształtowały prawidłowy obraz własnej osoby.
 • Utrwalały znajomość praw dziecka.
 • Doskonaliły umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć własnych oraz innych osób.
 • Poznają zapis graficzny cyfry 1.

 

Rozwijanie umiejętności  językowych:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • wzbogacanie słownika czynnego;

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • zapoznanie z cyfrą 1;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania prostych operacji matematycznych;
 • porównywanie liczebności zbiorów;

Rozwijanie umiejętności manualnych:  

 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • wdrażanie do doprowadzania rozpoczętej pracy do końca;
 • rozwijanie staranności i dokładności;
 • rozwijanie wyobraźni;

Zajęcia umuzykalniające:

 • utrwalenie słów i melodii piosenki „Dzień dobry”;
 • uwrażliwienie na rytm piosenki;
 • doskonalenie koordynacji ruchowej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie pamięci mechanicznej;

Ćwiczenia gimnastyczne:

 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego  dzieci;
 • kształtowanie poczucia  bezpieczeństwa, akceptacji  samego  siebie;
 • wyczucie własnego ciała;
 • kształtowanie pozytywnych  odczuć w  kontakcie z innym  dzieckiem;

TYDZIEŃ CZWARTY: LECĄ LIŚCIE KOLOROWE

 W tym tygodniu dzieci będą:

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas danej pory roku.
 • Poznawanie zapisu graficznego małej i wielkiej litery „o” „O”.
 • Dostrzeganie regularności w różnych układach rytmicznych.

 

Rozwijanie umiejętności  językowych:

 • poznawanie zapisu graficznego małej i wielkiej litery „o” „O”;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania litery w tekście;
 • wdrażanie do koncentrowania uwagi na treści słuchanego utworu literackiego;
 • kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej;
 • rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych oraz ich współdziałanie;
 • różnicowanie i rozpoznawanie dźwięków mowy- sylab, głosek;

 Kształtowanie pojęć matematycznych: 

 • dostrzeganie regularności w różnych układach rytmicznych;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • porównywanie długości;

Rozwijanie umiejętności manualnych:

 • rozwijanie inwencji twórczej: samodzielnego tworzenia kompozycji;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych;
 • utrwalenie znajomości efektów łączenia barw;
 • wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy;

 Zajęcia umuzykalniające:

 • rozwijanie zainteresowania muzyką poważną;
 • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;
 • doskonalenie poczucia rytmu;
 • uwrażliwienie na zmiany tempa;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania muzyki;

 Ćwiczenia gimnastyczne:

 • wzmacnianie mięśni kończyn górnych i dolnych;
 • ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała;
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń;