Gr. VII Biedronki


Wychowawcy grupy

 • Anna Przygoda
 • Marta Wojtowicz
 • Aleksandra Rębecka

adres e- mail: biedronki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

TYDZIEŃ PIERWSZY: Dzień i noc

W tym tygodniu dzieci będą:

 • Poznawały zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Zmianę pory dnia i nocy.
 • Poznawały zapis graficzny litery „n” i „N”.

 • kształtowanie umiejętności językowych: uczyły się słuchać w skupieniu dłuższych tekstów literackich; poznają przysłowie: „Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy trochę lata); układały wyrazy w odpowiedniej kolejności; udzielały odpowiedzi na postawione pytanie;
 • kształtowanie pojęć matematycznych: tworzyły zbiory wg poleceń; utrwalały pojęcia: „tyle samo”, „mniej”, „więcej”; doskonaliły prawidłową reakcje na bodźce słuchowe.
 • rozwijanie umiejętności manualnych:: rozwijały aktywność twórczą, kształtowały wyobraźnię przestrzenną; uczyły się planować i kontrolować własną pracę; doskonaliły sprawność manualną;
 • ćwiczenia gimnastyczne: rozwijały świadomość własnego ciała i przestrzeni; wzmacniały mięśnie posturalne;
 • zajęcia muzyczno – ruchowe: doskonaliły umiejętności szybkiej reakcji na określony sygnał dźwiękowy; doskonaliły poczucie rytmu i pamięć ruchową;

TYDZIEŃ DRUGI: POZNAJEMY BAJKĘ ROSYJSKĄ „Jajka malowane”

W tym tygodniu dzieci będą:

 • Rozwijały umiejętności: słuchania, zrozumienia i opanowania treści wiersza;
 • Poznawały tradycje świąt Wielkanocnych.
 • Poznawały zapis graficzny litery „j” i „J”.

 • Kształtowanie umiejętności językowych: rozwijały umiejętności wyodrębniania treści wiersza; rozwijały umiejętności dzielenia się reakcjami, uczuciami oraz osobistymi doświadczeniami;
 • Kształtowanie pojęć matematycznych: doskonaliły umiejętności liczenia w dowolnym zakresie; kształtowały umiejętności określania i porównywania liczebności zbiorów; nabywały umiejętności wykonywania działań na zbiorach: dodawanie poprzez dokładanie elementów; doskonaliły umiejętności rozumienia poleceń zawierających liczebniki porządkowe;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych: – doskonaliły pamięć odtwórczą; doskonaliły sprawność manualną; uruchamiały wielu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i ruchu; rozwijały koordynację ruchów, usprawnienie motoryki;
 • Zajęcia umuzykalniające: rozwijały pamięć ruchową; kształtowały poczucie rytmu;
 • ćwiczenia gimnastyczne: doskonaliły refleks oraz spostrzegawczość; rozwijały pamięci muzycznej, przestrzennej oraz ruchowej; wzmacniały skoczność.

TYDZIEŃ TRZECI: W zdrowym ciele zdrowy duch

W tym tygodniu dzieci będą:

 • Poznawały otaczający je świat i kształtowały poczucie odpowiedzialności za jego wygląd.
 • Kształtowały prozdrowotne postawy.

 • rozwijanie umiejętności językowych: doskonaliły umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, dostrzegały związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie ilustracji w kolejności;
 • kształtowanie pojęć matematycznych: doskonaliły umiejętności liczenia w dowolnym zakresie; tworzyły zbiory przedmiotów według rodzaju; porównywały liczebności zbiorów oraz stosowanie określeń: „większy od”, „mniejszy od”, „równy”.; nabywały umiejętności analizowania i wyciągania wniosków podczas manipulowania przedmiotami.
 • rozwijanie umiejętności manualnych: doskonaliły sprawność manualną i orientację przestrzennej; ćwiczyły koordynację wzrokowo- ruchową; rozwijały kreatywność i umiejętność planowania;
 • zajęcia umuzykalniające: uczyły się układu ruchowego do muzyki; rozwijały pamięć muzyczną, ruchową i słowną; doskonaliły umiejętności reagowania na sygnał muzyczny i wzrokowy;
 • ćwiczenia gimnastyczne: doskonaliły refleks oraz spostrzegawczość; rozwijały pamięci muzycznej, przestrzennej oraz ruchowej;

TYDZIEŃ CZWARTY: Wiosna wokół nas

W tym tygodniu dzieci będą:

 • poznawały budowę roślin.
 • określały cechy charakterystyce roślin.
 • poznawały pracę ogrodnika.
 • doskonaliły umiejętności przeliczania w dowolnym zakresie.

 • rozwijanie umiejętności językowych: nabywały umiejętności budowania opowieści słownych na podstawie wiersza; określały cechy charakterystyczne roślin z użyciem czasu teraźniejszego;
 • kształtowanie pojęć matematycznych: utrwalały umiejętność liczenia i określania liczebności zbiorów; doskonaliły umiejętność tworzenia zbiorów według określonej cechy; kształtowały umiejętność logicznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności manualnych: rozwijały twórczość i kreatywność; doskonaliły umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń w formie obrazkowej oraz sprawność motoryki małej;
 • zajęcia umuzykalniające:; kształtowały umiejętność szybkiej reakcji na sygnał słowny i muzyczny; rozwijały pamięć słowną, ruchową i muzyczną; kształtowały zdolność prawidłowego śpiewu; Nauka piosenki
 • ćwiczenia gimnastyczne: doskonaliły orientację w schemacie własnego ciała; doskonaliły motorykę w zakresie zręczności, gibkości i zwinności – wzmacnianie mięśni;

TYDZIEŃ PIĄTY: Akademia dobrych manier

W tym tygodniu dzieci będą:

 • przypominały sobie zasady stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • rozpoznawały i opisywały zmysły.
 • poznawały zapis graficzny cyfry „9”.

 • kształtowanie umiejętności językowych: uczyły się słuchać w skupieniu dłuższych tekstów literackich; układały wyrazy w odpowiedniej kolejności; udzielały odpowiedzi na postawione pytanie;
 • kształtowanie pojęć matematycznych: tworzyły zbiory wg poleceń; utrwalały i przeliczały z użyciem liczby 9;
 • rozwijanie umiejętności manualnych:: rozwijały aktywność twórczą, kształtowały wyobraźnię przestrzenną; uczyły się planować i kontrolować własną pracę; doskonaliły sprawność manualną;
 • ćwiczenia gimnastyczne: rozwijały świadomość własnego ciała i przestrzeni; wzmacniały mięśnie posturalne i korygowały postawę; kształtowały gibkość.
 • zajęcia muzyczno – ruchowe: doskonaliły umiejętności szybkiej reakcji na określony sygnał dźwiękowy; doskonaliły poczucie rytmu i pamięć ruchową;