Gr. V Biedronki

 

wych. Przygoda Anna, Wojtowicz Marta

adres e- mail: biedronki@przedszkolechotomow.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

TYDZIEŃ PIERWSZY: W MARCU JAK W GARNCU

W tym tygodniu dzieci będą:

Poznawały zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie przedwiośnia. Utrwalały zapis graficzny poszczególnych elementów pogody.

 • kształtowanie  umiejętności językowych: uczyły się słuchać w skupieniu dłuższych tekstów literackich; poznają przysłowie: „Marcowa pogoda, raz słońce, raz woda); układały historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności; udzielały odpowiedzi na postawione pytanie;
 • kształtowanie pojęć matematycznych: przeliczały korale i guziki w  dowolnym zakresie; tworzyły zbiory wg poleceń nauczyciela;  utrwalały pojęcia: „tyle samo”, „mniej”, „więcej”; doskonaliły prawidłową reakcje  na bodźce słuchowe.
 • rozwijanie umiejętności manualnych:  :  rozwijały aktywność twórczą, kształtowały wyobraźnię przestrzenną; uczyły się  planować i  kontrolować własną pracę; doskonaliły sprawność manualną; składały koła według instrukcji słownej nauczyciela.
 • ćwiczenia gimnastyczne: rozwijały  świadomość  własnego  ciała i  przestrzeni; uczyły się  nawiązywać  kontakt  z  partnerem  i  grupą;
 • zajęcia muzyczno – ruchowe:  uczyły się  słów i melodii piosenki „Marzec czarodziej”; doskonaliły umiejętności szybkiej reakcji na określony sygnał dźwiękowy; rozwijały pamięć muzyczną i ruchową;

TYDZIEŃ DRUGI: POZNAJEMY BAJKĘ ROSYJSKĄ „KOŁACZYK”

W tym tygodniu dzieci będą:

Rozwijały umiejętności: słuchania, zrozumienia i opanowania treści bajki pochodzącej z innej kultury, analityczne – rozpoznawanie kluczowych epizodów bajki oraz ułożenie ich w logicznej kolejności;  zestawiania bajkowych wydarzeń z modelami epizodów.

 • kształtowanie  umiejętności językowych: poznają tradycyjną rosyjską bajkę; rozwijały umiejętności wyodrębniania struktury bajki; rozwijały umiejętności dzielenia się reakcjami, uczuciami oraz osobistymi doświadczeniami;
 • kształtowanie pojęć matematycznych:  doskonaliły umiejętności liczenia w dowolnym zakresie; kształtowały umiejętności określania i porównywania liczebności zbiorów; nabywały umiejętności wykonywania działań na zbiorach: dodawanie poprzez dokładanie elementów; doskonaliły umiejętności rozumienia poleceń zawierających liczebniki porządkowe;
 • rozwijanie umiejętności manualnych: – doskonaliły pamięć odtwórczą; doskonaliły  sprawność  manualną; uruchamiały wielu zmysłów: wzroku , słuchu, dotyku i ruchu; rozwijały koordynację ruchów, usprawnienie motoryki (rysowanie linii skośnych);  podejmowały  próby  składania papieru wg wzoru;
  zajęcia umuzykalniające:  rozwijały pamięć ruchową; kształtowały poczucie rytmu; doskonaliły umiejętności słuchania utworów muzycznych;
 • ćwiczenia gimnastyczne: doskonaliły refleks oraz spostrzegawczość; rozwijały umiejętność współdziałania z partnerem podczas wykonywania ćwiczeń; rozwijały pamięci muzycznej, przestrzennej oraz ruchowej;

TYDZIEŃ TRZECI: JESTEM MAŁYM EKOLOGIEM

W tym tygodniu dzieci będą:

Poznawały otaczający je świat i kształtowały poczucie odpowiedzialności za jego wygląd. Kształtowały postawy proekologiczne w codziennym życiu.

 • rozwijanie umiejętności  językowych: doskonaliły umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, uczyły się wyodrębniania i rozumienia głównej myśli utworu literackiego, dostrzegały  związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie ilustracji w kolejności;
 • kształtowanie pojęć matematycznych:  doskonaliły  umiejętności liczenia w dowolnym zakresie;  tworzyły zbiory przedmiotów według rodzaju;  porównywały liczebności zbiorów oraz stosowanie określeń: mniej, więcej ,najmniej, najwięcej, tyle samo; nabywały  umiejętności analizowania i wyciągania wniosków podczas manipulowania przedmiotami.
 • rozwijanie umiejętności manualnych:  doskonaliły sprawność manualną i orientację przestrzennej; ćwiczyły koordynację wzrokowo- ruchową; rozwijały kreatywność i umiejętność planowania;
  zajęcia umuzykalniające:  uczyły się piosenki „Eko-świat” oraz układu ruchowego do piosenki; rozwijały pamięć muzyczną, ruchową i słowną; doskonaliły umiejętności reagowania na sygnał muzyczny i wzrokowy;
 • ćwiczenia gimnastyczne: doskonaliły refleks oraz spostrzegawczość; rozwijały umiejętność współdziałania z partnerem podczas wykonywania ćwiczeń; rozwijały pamięci muzycznej, przestrzennej oraz ruchowej;

TYDZIEŃ CZWARTY: ZOO

W tym tygodniu dzieci będą:

Poznawały zwierzęta egzotyczne. Określały cechy charakterystyce zwierząt. Doskonaliły  umiejętności przeliczania w dowolnym zakresie.

 • rozwijanie umiejętności  językowych: nabywały umiejętności budowania opowieści słownych na podstawie opowiadania; określały cechy charakterystyczne zwierząt z użyciem czasu teraźniejszego;
 • kształtowanie pojęć matematycznych:  utrwalały umiejętność liczenia i określania liczebności zbiorów; doskonaliły umiejętność tworzenia zbiorów według określonej cechy; kształtowały umiejętność logicznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności manualnych:  rozwijały twórczość i kreatywność; doskonaliły  umiejętność wyrażania własnych spostrzeżeń w formie obrazkowej oraz  sprawność motoryki małej;
 • zajęcia umuzykalniające: ; kształtowały umiejętność szybkiej reakcji na sygnał słowny i muzyczny; rozwijały pamięć słowną, ruchową i muzyczną; kształtowały zdolność prawidłowego śpiewu;
 • ćwiczenia gimnastyczne: doskonaliły orientację w schemacie ciała drugiej osoby; uczyły się dbać o bezpieczeństwo partnera podczas wykonywania wspólnych ćwiczeń; doskonaliły motorykę  w zakresie zręczności, gibkości i zwinności – wzmacnianie  mięśni; wyrabiały  nawyk słuchania i dostosowania się do poleceń wydawanych  przez Nauczyciela;