Gr. V Misie


Wychowawcy grupy

 • Katarzyna Wróblewska
 • Marzena Orłowska

adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Tydzień I  JESIEŃ BAWI SIĘ Z NAMI.

 • rozwijanie zainteresowania światem liter
 • motywowanie do prostych działań słowotwórczych
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmu i klasyfikowania obiektów
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych
 • nabywanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu
 • rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej

  Tydzień II „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 

 • stwarzanie okazji do uczestniczenia w rozmowie dotyczącej bezpieczeństwa na drodze
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi, rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • rozwijanie mowy. rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • nabywanie umiejętności wdrażania zdobytej wiedzy w  codziennych sytuacjach
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez zabawę
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas pobytu w przedszkolu
 • zaznajomienie z numerami alarmowymi potrzebnymi w razie zagrożenia
 • zapamiętanie swoich danych ( imię, nazwisko, adres)
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-9
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • nabywanie umiejętności kodowania i rozkodowania informacji zawartych w numerach i znakach
 • ćwiczenie orientacji na kartce papieru
 • ćwiczenie pamięci i umiejętności recytowania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,

TYDZIEŃ  III „JESIEŃ W PARKU I OGRODZIE” 

 • kształtowanie szacunku dla przyrody i uwrażliwianie na jej piękno
 • dostarczanie okazji do obcowania z przyrodą
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem( ogrodem)
 • utrwalanie oznak jesieni, utrwalanie kolorów jesieni
 • eksperymentowanie z barwami, tworzenie nowych kolorów
 • uwrażliwianie na potrzebę dbania o środowisko przyrodnicze
 • rozumienie znaczenia drzew w ekosystemie
 • poznanie wybranych drzew i przyporządkowanie do nich owoców
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • inspirowanie do podejmowania działań plastycznych, z wykorzystaniem farb
 • rozwijanie umiejętności gry na instrumentach niekonwencjonalnych( folia, gazety),
 • kształtowanie nawyków higienicznych
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, i słuchu muzycznego
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.

Tydzień  IV.  MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp
 • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • Uświadamianie potrzeby spożywania różnorodnych pokarmów.
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

Rozwijanie słuchu fonematycznego:

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • układanie rymów do podanych słów.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • czytanie z nauczycielem tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Przygotowanie do pisania

 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,

Tydzień  IV. JA I MOJA RODZINA

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych
 • stwarzanie okazji do swobodnego opowiadania o sobie i swojej rodzinie, podawanie cech rodziców,
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,
 • rozwijanie sprawności fizycznej. rozwijanie szybkości i zwinności,
 • doskonalenie koordynacji ruchowej i wyczucia równowagi , wyrabianie poczucia świadomości ruchu,