Gr. V Misie


Wychowawcy grupy

 • Katarzyna Wróblewska
 • Marzena Orłowska

adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Tydzień I: Kolorowe Święta wiosną malowane

 • poszerzenie wiadomości przyrodniczych
 • poznanie zapisu graficznego litery „ J”, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności, ćwiczenie motoryki małej i precyzji ruchów dłoni
 • poznanie zwyczajów ludowych związanych ze świętami wielkanocnymi
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej przygotowanie do nabycia sprawności pisania
 • doskonalenie umiejętności planistycznych i estetycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych doskonalenie umiejętności dekodowania informacji zapisanych za pomocą umownych znaków i symboli
 • rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie poprawności ruchów, szybkości, zwinności i siły;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

Tydzień II: Dzień i noc

 • rozwijanie sprawności percepcyjno- motorycznych
 • rozwijanie zainteresowań czytaniem i pisaniem – odwzorowanie kształtów poznanej litery
 • kształcenie umiejętności komunikacyjnych i językowych- kształtowanie słuchu fonematycznego, motywowanie do prostych działań słowotwórczych
 • doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie wrażliwości słuchowej, rozwijanie słuchu muzycznego
 • kształcenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania rytmu oraz przekładanie jednej reprezentacji na drugą
 • doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk
 • kształtowanie cech motorycznych dzieci, motywowanie do aktywności fizycznej
 • wykorzystanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji do tworzenia pomocy dydaktycznych
 • dostrzeganie stałego następstwa czasu w aspekcie dni tygodnia i pór roku
 • kontynuowanie regularności w układzie cyklicznym poprzez tworzenie tygodniowego kalendarza zdarzeń z uwzględnieniem regularności następstw czasowych dzień- noc, cztery pory roku.
 • rozwijanie zainteresowania światem liter
 • wdrażanie do wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach plastycznych

 Tydzień III: Dbamy o naszą planetę.

 • uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających ziemi ze strony człowieka
 • przekazanie informacji o ogólnoświatowym Dniu Ziemi i jego znaczeniu dla Ziemi i ludzi
 • wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz ochrony środowiska
 • poznawanie sposobów oszczędzania wody i energii elektrycznej
 • wyjaśnienie, czym jest recykling
 • rozwijanie umiejętności poprawnego segregowania odpadów
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • zdobywanie informacji na temat kosmosu
 • poznawanie nazw planet Układu Słonecznego
 • poznanie obrazu graficznego oraz kształtowanie pojęcia liczby 8
 • prowadzenie ćwiczeń z zakresu różnicowania głosek i sylab w wyrazach
 • prowadzenie zabaw z literami
 • dostrzeganie regularności i kontynuowanie ich w różnych układach rytmicznych
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów

Tydzień IV: Mieszkam w Polsce.

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji obchodów narodowych świąt: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • utrwalenie wiadomości na temat symboli narodowych
 • słuchanie i śpiewanie hymnu Polski z zachowaniem postawy na baczność
 • poznanie obrazu graficznego oraz kształtowanie pojęcia liczby 9
 • doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów
 • rozwijanie umiejętności dokonywania pomiaru długości: kroki, stopa, dłoń
 • prowadzenie ćwiczeń słuchu fonematycznego
 • prowadzeń ćwiczeń utrwalających znajomość liter