Gr. III Misie

 

wych. Orłowska Marzena, Maculewicz Anna

adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

  1. Koty domowe i dzikie
  2. Robimy zakupy
  3. Nadchodzi Wielkanoc
  4. Czysta Planeta Ziemia
  5. Dbamy o nasze kąciki zabaw

 

Treści programowe:

Ad.1. Koty domowe i dzikie

Głównym celem realizacji tego tematu będzie poszerzanie wiadomości przyrodniczych dotyczących podziału kotów na koty domowe i koty dzikie. Misie poznają rasy kotów, zapoznają się z rasą dzikiego kota żyjącego w Polsce- rysia. Ponadto dzieci zapoznają się z autorką bajek i wierszy dla dzieci Joanna Papuzińską. W ramach zajęcia matematycznego będą nabywały umiejętności określania, co zwierzęta mają ze sobą wspólnego czyli będą wyodrębniały w zbiorze podział na koty domowe i dzikie. Misie będą zachęcane do swobodnych wypowiedzi, podczas rozmów kierowanych na podstawie opowiadania, wiersza, obrazka sytuacyjnego oraz własnych doświadczeń. Powyższe będzie służyć kształtowaniu postawy empatycznej wobec zwierząt, usprawnianiu narządów mowy oraz zachęcaniu do dłuższych wypowiedzi i uważnym słuchaniu wypowiedzi kolegów i koleżanek.  Dzieci będą również doskonaliły sprawności manualne w zajęciach plastycznych z użyciem plasteliny, papieru kolorowego, oraz farb wodnych.

Ad.2. Robimy zakupy

Misie w drugim tygodniu kwietnia zapoznają się z zawodem sprzedawcy poprzez wycieczkę do sklepu spożywczego. Ponadto dzieci w ramach zabawy badawczej będą rozpoznawały różne produkty: kasza, fasola, sól oraz wzbogacą słownictwo o przymiotniki określające produkty: sypkie, twarde, miękkie, płynne. Misie będą zachęcane do poprawnego wypowiadania się na określony temat. Ponadto w ramach wcześniej wysłuchanego utworu będą zachęcane do udziału w odgrywaniu ról opisanych w utworze tworząc własne dialogi z używaniem zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, proszę, dziękuję.  W ramach zajęcia umuzykalniającego „wysoko-nisko” będą rozróżniać brzmienie instrumentów oraz sygnały dźwiękowe, które mają uwrażliwiać na słuchanie muzyki.

Ad.3. Nadchodzi Wielkanoc

W tym tygodniu przewodnim celem będzie wprowadzenie dzieci w klimat świąt wielkanocnych za pomocą prezentacji multimedialnej, historyjki obrazkowej, zajęcia umuzykalniającego oraz utworu literackiego. Dzieci w ramach zajęć plastycznych oraz plastyczno-technicznych będą rozwijały twórczość dziecięcą w tworzeniu prac pt. Króliczek wielkanocny, wazon z baziami. W zamach zajęcia badawczego będą wysiewały rzeżuchę, poznając jednocześnie warunki niezbędne do wzrostu  i rozwoju roślin oraz poznając zasady dbania o  rośliny w następnych dniach. W ramach zajęcia badawczego „Jajko” będą porównywały wielkość (duże-małe) oraz określały za pomocą dotyku strukturę (gładkie-szorstkie). W ramach zajęcia matematycznego Misie będą kształtowały umiejętność postępowania wg instrukcji słownej podawanej przez nauczyciela oraz będą określały położenie na kartce: na górze, na dole, na środku.

Ad 4.  Czysta Planeta Ziemia

Głównym celem tego tematu będzie kształtowanie w dzieciach świadomości ekologicznej – jak postępować aby chronić środowisko naturalne, że nie należy śmiecić, zrywać roślin, męczyć zwierząt oraz uświadomienie dzieciom znaczenia Międzynarodowego Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia. Misie będą inspirowane do twórczego działania podczas zajęć plastycznych oraz pobudzania wyobraźni i rozwijania ekspresji muzycznej podczas zajęcia umuzykalniającego podczas którego będą uczyły się piosenki „Ziemia wyspa zielona”. Powyższe zajęcia będą uwrażliwiały Misie na piękno przyrody, kształtowały umiejętność wypowiadania się w formie pracy plastycznej pt. „Ogród marzeń”.

Ad 5.  Dbamy o nasze kąciki zabaw

W ostatnim tygodniu kwietnia Misie będą przede wszystkim uwrażliwiane na dbanie o zabawki w naszej sali w przedszkolu. Poznają słowa:cień, teatr cieni. Przy pomocy latarki sprawdzą czy szkło, papier, plastik i metal przepuszczają światło. W ramach zabawy dydaktycznej Misie będą brały udział w prostej inscenizacji z podziałem na role i z dialogami, co będzie przede wszystkim służyło rozwijaniu zdolności aktorskich oraz zachęcaniu do wypowiadania się. W ramach zajęcia plastycznego Misie będą utrwalały poznane figury geometryczne, kolory tworząc z figur wymyśloną przez siebie zabawkę. W ramach zabawy dydaktycznej pt. Zabawki w naszej sali” będą doskonaliły orientację przestrzenną (strona prawa, strona lewa), doskonaliły umiejętność wyszukiwania zabawek, których nazwy będą wypowiadane sylabami oraz na określoną głoskę.