Gr. V Misie


Wychowawcy grupy

 • Katarzyna Wróblewska
 • Marzena Orłowska

adres e-mail: misie@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Tydzień I Od hałasu wolę ciszę, wtedy więcej usłyszę. Realizacja  programu „Każdy z nas może zostać ekologiem”.

 1. Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka.
 2. Poznanie budowy narządu słuchu i wpływ hałasu na jego funkcjonowanie.
 3. Poznawanie źródeł hałasu.
 4. Poznawanie sposobów radzenia sobie z hałasem na co dzień.
 5. Wdrażanie do wypowiadania się we właściwym umiarkowanym tonie.
 6. Zachęcanie do słuchania innych w ciszy i skupieniu.
 7. Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi.
 8. Rozwijanie percepcji słuchowej.
 9. Prowadzenie zabaw relaksacyjnych i wyciszających według pedagogiki M. Montessori.

Tydzień II Zimowe sporty i zabawy.

 1. Rozbudzanie zainteresowania zimowymi dyscyplinami sportowymi.
 2. Uświadamianie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych.
 3. Propagowanie nawyków prozdrowotnych.
 4. Propagowanie olimpijskiej idei godnego współzawodnictwa- zorganizowanie Zimowej Olimpiady Sportowej
 5. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 6. Rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych na temat zimowych dyscyplin sportowych.
 7. Nauka na pamięć wiersza H. Ożogowskiej „ Kto to ?”, recytacja indywidualna i zbiorowa utworu.
 8. Rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych na temat zimowych dyscyplin sportowych.
 9. Rozwijanie umiejętności różnicowania głosek w wyrazie.
 10. Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

Tydzień III Święto Babci i Dziadka- zorganizowanie uroczystości w przedszkolu.

 1. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.
 2. Zainteresowanie dzieci zwyczajami i tradycjami swojej rodziny.
 3. Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych członków rodziny.
 4. Wdrażanie do okazywania szacunku i niesienia pomocy osobom starszym.
 5. Nauka wierszy i piosenek związanych z Dniem Babci i Dziadka.
 6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi czas: wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj, jutro.
 7. Rozwijanie wyobraźni słuchowej i ruchowej.
 8. Rozwijanie umiejętności rysowania postaci człowieka- portrety babci i dziadka.
 9. Zorganizowanie Dnia bez Opakowań Foliowych 23 stycznia- uświadamianie dzieci, że stosowanie foliowych opakowań, zwłaszcza reklamówek na zakupy, w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji naszej planety.

Tydzień  IV W krainie polarnej.

 1. Budzenie zainteresowania przyrodą i życiem ludzi na Dalekiej Północy.
 2. Poznanie wybranych gatunków zwierząt z rejonów Bieguna Północnego.
 3. Poznanie wyglądu i warunków życia Eskimosów- Inuitów.
 4. Kształtowanie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
 5. Dostrzeganie emocjonalnej wartości środowiska przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 6. Rozwijanie sprawności manualnej podczas zajęć plastycznych.
 7. Rozwijanie umiejętności plastycznych w zakresie techniki orgiami.
 8. Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów.
 9. Doskonalenie rozróżniania i nazywania figur geometrycznych.