Gr. II Motylki


Wychowawcy grupy

 • Małgorzata Madeńska
 • Anna Maruszewska

adres e-mail: motylki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Tydzień I CZEKAMY NA MIKOŁAJA

 • Poznanie tradycji związanych z mikołajkami
 • Doskonalenie sprawności manualnej dłoni i palców
 • Rozwijanie mowy, pamięci i percepcji słuchowej
 • Doskonalenie umiejętności śpiewania piosenek z całą grupą
 • Nabywanie umiejętności określania wielkości przedmiotów (mały, duży, większy, największy)
 • Rozwijanie umiejętności liczenia obiektów w zakresie trzech i większym
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zagadek przy użyciu różnych zmysłów (zapachu, wzroku, słuchu, dotyku)
 • Zachęcanie do udziału w zabawach z całą grupą

Tydzień II PRZEDŚWIĄTECZNE PORZĄDKI

 •  Zachęcanie do wypowiadania się na temat czynności przedstawionych na ilustracjach
 • Wdrażanie do dbania o porządek w przedszkolu i w domu
 • Poznawanie nazw i wyglądu niektórych przedmiotów służących do utrzymywania porządku
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej podczas zabaw
 • Wdrażanie do porządkowania sali po skończonej zabawie, rozumienie sensu sprzątania w trosce o swoje bezpieczeństwo
 • Nabywanie umiejętności grupowania przedmiotów według kryteriów
 • Doskonalenie umiejętności porównywania wielkości zbiorów
 • Kształtowanie umiejętności odgadywania prostych zagadek słownych i obrazkowych
 • Wdrażanie do dbania o środowisko naturalne

Tydzień III i IV ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

 •  Poznanie tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem
 • Zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi na temat swoich przeżyć związanych ze świętami
 • Nabywanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania powtarzającego się rytmu
 • Rozwijanie koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu
 • Wdrażanie do samodzielności, rozbudzanie wiary we własne możliwości
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych podczas śpiewania kolęd
 • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych
 • Kształtowanie umiejętności składania sobie życzeń

Tydzień V WITAMY NOWY ROK

 • Poznanie zwyczajów sylwestrowych oraz sposobów witania Nowego Roku
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania dźwięków wydawanych przez wybrane instrumenty
 • Utrwalanie nazw i charakterystycznych cech pór roku
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej podczas zabaw muzycznych i plastycznych
 • Doskonalenie pamięci i logicznego myślenia