Gr. VII Jagódki

 

wych. Maruszewska Anna, Szulant Marzena
nauczyciel wspomagający: Witasik Monika, Wygowska – Wiśniewska Agnieszka

adres e-mail: jagodki @przedszkolechotomow.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

Prawa Dziecka

 • kształtowanie postawy szanowania wszystkich ludzi,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 • wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad,
 • odtwarzanie układów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych,
 • zachęcanie do uważnego słuchania tekstów literackich,
 • opowiadanie historyjki obrazkowej – wiązanie przyczyny i skutku według chronologii wydarzeń,
 • kształtowanie tolerancji wobec inności,
 • zdobywanie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stref klimatycznych (środowisko, rośliny i zwierzęta, ubiór, pokarmy),
 • poznanie wyglądu i zabaw dzieci z różnych stron świata,
 • kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce papieru.

Dżungla

 • zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych,
 • określanie cech charakterystycznych zwierząt
 • poznanie przeznaczenia ogrodów zoologicznych,
 • rozwijanie umiejętności formułowania opisu w czasie teraźniejszym,
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości,
 • uwrażliwianie na zmianę barwy dźwięku, rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zdolności skupiania uwagi,
 • wychwytywanie rytmu w poezji,
 • ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych,
 • aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek,
 • wyjazd do teatru „Guliwer”

 Idziemy do szkoły

 •  rozumienie konieczności podjęcia nauki w szkole,
 • nazywanie pomieszczeń szkolnych,
 • utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10 -rozwiązywanie działań,
 • utrwalanie wiadomości na temat zasad bezpieczeństwa,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • dokonywanie oceny zachowań, podawanie uzasadnienia swojej oceny,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie słuchu, głosu i predyspozycji tanecznych,
 • utrwalanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze oraz poprawnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej (w szkole),
 • zapoznanie z budynkiem szkoły oraz szkolnymi obowiązkami uczniów,
 • wzbogacenie słownika o nazwy związane ze szkołą,
 • udział w występie artystycznym z okazji „Pożegnania przedszkola” – przedstawienie krótkiej inscenizacji, wykonanie tańców, śpiewanie piosenek. 

„W letni czas- wakacyjne wyprawy” 

 • poznawanie cech charakterystycznych lata oraz nazw letnich zabaw,
 • poszerzanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych zachodzących latem,
 • poznanie sposobów spędzania czasu wolnego latem,
 • kształcenie wrażliwości słuchowej,
 • rozwijanie operacyjnego rozumowania w zakresie ustalania stałej ilości płynów,
 • stwarzanie okazji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy,
 • rozwijanie głosu i doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
 • utrwalenie wiadomości na temat miejsc letniego wypoczynku i sposobów spędzania wolnego czasu w tych miejscach,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat na podstawie własnych doświadczeń,
 • aktywizowanie mowy i myślenia,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania określonej treści w formie plastycznej. 
 • wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów.