Gr. IV Żuczki


Wychowawcy grupy

 • Katarzyna Piotrowska
 • Marzena Orłowska
 • Aleksandra Rębecka

adres e-mail: zuczki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I. WITAMY W  PRZEDSZKOLU

 1. Poznawanie wyposażenia sali dydaktycznej.
 2. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie: poznawanie imion kolegów z grupy, przestrzeganie ustalonych zasad i umów regulujących współpracę w grupie.
 3. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 4. Podejmowanie wspólnych zabaw, używanie zwrotów grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych i w każdej sytuacji ( w przedszkolu, w domu, na ulicy).
 5. Poznawanie terenu przedszkola i pracujących w nim osób.

II. BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 1. Poznawanie w zabawach elementarnych zasad ruchu drogowego.
 2. Kształtowanie nawyku przestrzegania nakazów dorosłych.
 3. Zapoznanie dzieci z różnymi oznaczeniami przejścia dla pieszych.
 4. Rozpoznawanie podstawowych barw: czerwonej, zielonej, żółtej.
 5. Kształcenie umiejętności przechodzenia na drugą stronę jezdni.
 6. Bezpieczne poruszanie się w budynku i poza nim.
 7. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na drodze. 

III. JESIEŃ W PARKU I W LESIE

 1. Zapoznanie z drzewami liściastymi : kasztanowcem i dębem oraz ich owocami.
 2. Zapoznanie z budową drzewa: korzenie, pień, gałęzie, konary, liście, korona drzewa.
 3. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Uwrażliwienie na jesienną kolorystykę.
 4. Kształcenie umiejętności wyszukiwania różnic i podobieństw.

IV. JESIEŃ W SADZIE

 1. Rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, węchu, dotyku. Degustacja wybranych owoców i warzyw.
 2. Uświadomienie dzieciom zdrowotnych właściwości owoców i warzyw. Zachęcanie do ich spożywania.
 3. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 4. Rozwijanie pamięci muzycznej, ruchowej i słownej.
 5. Zabawy ruchowe, kształtowanie prawidłowej postawy fizycznej.