Gr. III Jeżyki


Wychowawcy grupy

 • Monika Kraśniewicz-Korzeniewska
 • Joanna Wróblewska

adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.plZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. Niby tacy sami, a jednak inni.
 2. Wakacyjne podróże.
 3. Nadchodzi lato.
 4. Sport to zdrowie.

Zadania:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania;
 • dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci;
 • zapoznanie ze znaczeniem przyjaciel;
 • zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie;
 • poznanie nowej piosenki;
 • zapoznanie z kulturą innych krajów;
 • poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej;
 • doskonalenie aparatu mowy;
 • rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi;
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej;
 • rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi;
 • uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku;
 • utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku;
 • uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • kształtowanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • rozwijanie pamięci i poczucia rytmu w tracie zabaw muzyczno- ruchowych;
 • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych;
 • uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka;
 • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;
 • doskonalenie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych.