Projekty z UE


Gmina Jabłonna realizuje projekt pn.: „Przyjazne przedszkola – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna”

CEL GŁÓWNY:

do 30.06.2021 wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Jabłonna poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (4K, 7M) z Przedszkola Gminnego w Jabłonnie (3K, 5M) i Przedszkola Gminnego w Chotomowie (1K; 2M) udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 195 dzieci (85K, 110M) z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w w/w OWP, doskonalenie zawodowe 4 n-lek, doposażenie OWP w pomoce dydaktyczne
i infrastrukturę.

ZADANIA:

 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wyrównujące ich deficyty wynikające z niepełnosprawności.
 2. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
 3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

EFEKTY:

 • liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 11.
 • liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 195.
 • liczba nauczycieli objętych wsparciem, w programie – 4.

GRUPY DOCELOWE:

 1. 2 n-lki kontraktowe OWP Jabłonna,
 2. 2 n-lki kontraktowe OWP Chotomów,
 3. 195 dzieci (85K, 110 M) w wieku przedszkolnym, w tym:
  • OWP JABŁONNA: 105 dzieci: 42 dziewczynek, 63 chłopców;
  • OWP CHOTOMÓW: 90 dzieci: 43 dziewczynek, 47 chłopców.

Wartość projektu: 334 655,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 247 955,00 PLN