Programy


PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

PROGRAM EDUKACYJNY „MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!”

Program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Partnerami merytorycznymi programu  jest Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Podczas prowadzonych zajęć dzieci poznają zasady zdrowego żywienia, poszerzają wiedzę na temat roli wody w przyrodzie, dowiadują się o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.


PROGRAM ROZWOJU AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ  „RADOŚĆ DZIECIĘCEGO TWORZENIA”

W każdym dziecku kryją się jakieś zdolności, kreatywność i wyobraźnia, trzeba je tylko rozwijać i wspierać. Każde dziecko jest kimś szczególnym, niepowtarzalnym. Niektóre dzieci maja określony talent w jednym kierunku(np. muzyczny, plastyczny), inne wykazują zdolności w wielu dziedzinach. Niektóre zdolności mogą drzemać w zakamarkach umysłu niewykorzystane przez całe życie, gdyż nie zostały zauważone i odpowiednio ukształtowane. Dlatego należy dawać dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania swoich możliwości.

Cele programu:

 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych,
 • kształtowanie aktywnej, twórczej postawy, respektowanie indywidualności każdego dziecka, wychowanie dzieci na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej, włączanie rodziców w odkrywanie i rozwijanie zdolności dziecka.

PROGRAMY WŁASNEGO AUTORSTWA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PROGRAMOWO-METODYCZNA – „W rytmie kroków i podskoków – profilaktyka logopedyczna z wykorzystaniem założeń logorytmiki”
Monika Witasik Logopeda

Program grupowych zajęć logorytmicznych  „ W rytmie kroków i podskoków”  skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone będą w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna przejawiająca się w rozwijaniu sprawności aparatu artykulacyjnego i oddechowego,  rozwijanie umiejętności poprawnego i
twórczego opanowania języka, oraz ogólnopojęty rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i podnoszenie sprawności fizycznej.
Zajęcia prowadzone są przez specjalistę Monikę Witasik logopedę oraz przez wychowawców grup.

Cele ogólne:

 • profilaktyka logopedyczna
 • pobudzanie rozwoju mowy
 • poszerzanie słownictwa biernego i czynnego
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • usprawnianie motoryki dużej i małej
 • rozwijanie prawności ruchowej i orientacji czaso-przestrzennej
 • rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną i muzyczno –ruchową 
 • identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
 • uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań
 • odkrywanie znaczenia komunikowania się w sposób pozawerbalny
 • pobudzanie rozwoju intelektualnego.


PROGRAM DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY ,,DZIECKO WIDZEM I AKTOREM”
Anna Przygoda, Marzena Szulant

Cele ogólne:

 1. Wprowadzenie dzieci w świat wartości artystycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez małe formy teatralne, muzykę oraz sztuki plastyczne.
 2. Wprowadzenie dzieci w świat teatru oraz jego historię
 3. Nabywanie umiejętności poprzez działanie, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką (teatrem)
 4. Wprowadzenie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, miłość i piękno,
 5. Doskonalenie wyobraźni odtwórczej i twórczej,
 6. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku różnego rodzaju akcesoriów i materiałów do zabawy w teatr,
 7. Poszerzanie wiadomości na temat teatru (praca aktora, reżysera, scenografa itp.),
 8. Kształtowanie właściwych postaw przyszłych odbiorców sztuki teatralnej;

 

Innowacja pedagogiczna: ,,Jak zostać damą i dżentelmenem- poznajemy zasady savoir- vivre”
Małgorzata Madeńska, Katarzyna Wróblewska Marzena Orłowska

Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej i higieny
 • uwrażliwienie na takie wartości jak: dobro, szacunek do drugiego człowieka, prawda, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość
 • dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych,
 • nabywanie szacunku do symboli narodowych oraz własnej ojczyzny,
 • poznanie obyczajów i form towarzyskich,

Przewidywane efekty:

Dzieci:

 • nawiązują pozytywne relacje z osobami dorosłymi i z rówieśnikami
 • potrafią kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach życiowych ( przy stole, w przedszkolu, na ulicy, w miejscach użyteczności publicznej)
 • znają ogólne zasady kulturalnego zachowania się, są bardziej życzliwe       i koleżeńskie
 • używają zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym
 • przestrzegają zasad dobrego wychowania i zachowania w grupie przedszkolnej oraz w miejscach publicznych
 • dbają o porządek w swoim otoczeniu
 • przestrzegają zasad bezpieczeństwa
 • są tolerancyjne wobec ludzi innych ras i narodowości
 • szanują własność swoją i cudzą, dzielą się zabawkami
 • mają poczucie sprawczości
 • rozwijają wrażliwość estetyczną
 • wypowiadają się na temat uczuć swoich i innych osób
 • przejawiają życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt
 • podejmują samodzielną aktywność poznawczą
 • okazują szacunek symbolom narodowym
 • stają się samodzielne, odpowiedzialne i obowiązkowe.

Sposób realizacji: innowacja będzie prowadzona we wszystkich grupach wiekowych. Każda grupa będzie realizowała scenariusze zawierające treści z zakresu savoir-vivre.