Programy


PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU


PROGRAM EDUKACYJNY „MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!”

Program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Partnerami merytorycznymi programu jest Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Podczas prowadzonych zajęć dzieci poznają zasady zdrowego żywienia, poszerzają wiedzę na temat roli wody w przyrodzie, dowiadują się o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.


PROGRAM ROZWOJU AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ  „RADOŚĆ DZIECIĘCEGO TWORZENIA”

W każdym dziecku kryją się jakieś zdolności, kreatywność i wyobraźnia, trzeba je tylko rozwijać i wspierać. Każde dziecko jest kimś szczególnym, niepowtarzalnym. Niektóre dzieci maja określony talent w jednym kierunku(np. muzyczny, plastyczny), inne wykazują zdolności w wielu dziedzinach. Niektóre zdolności mogą drzemać w zakamarkach umysłu niewykorzystane przez całe życie, gdyż nie zostały zauważone i odpowiednio ukształtowane. Dlatego należy dawać dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania swoich możliwości.

Cele programu:

 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych,
 • kształtowanie aktywnej, twórczej postawy, respektowanie indywidualności każdego dziecka, wychowanie dzieci na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej, włączanie rodziców w odkrywanie i rozwijanie zdolności dziecka.

PROGRAMY WŁASNEGO AUTORSTWA NAUCZYCIELEK PRZEDSZKOLA


Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej
„Każdy z nas może zostać ekologiem”.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie pełnej i wieloaspektowej świadomości oraz budzenie zainteresowania kwestiami przyrodniczymi i ekologicznymi.
 • Poznanie źródeł zanieczyszczeń oraz sposobów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia.
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka.
 • Formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań wobec określonych zjawisk i obiektów
 • Kształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia.
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej
 • Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi
 • Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków  i spostrzeżeń.
 • Zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia
 • Uświadomienie przyczyn  i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z


Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej
„Sport to zdrowia podstawa a dla nas świetna zabawa.

Głównym celem planu jest:

 • zachęcenie i wytworzenie u dzieci potrzeby regularnej aktywności fizycznej;
 • spędzanie czasu na świeżym powietrzu, – wspomaganie rozwoju psychofizycznego;
 • przekonanie, że aktywność ruchowa daje wielką przyjemność, korzyści dla całego organizmu, relaks;
 • odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych.

Cele szczegółowe:

 • zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • uświadomienie dzieciom ich możliwości;
 • znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej;
 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie;
 • nabywanie świadomości poczucia własnego ciała.


Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej
„Z matematyką przez cztery pory roku”.

Cele ogólne:

 • Wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej
 • Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej.
 • Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.
 • Rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.
 • Przebywanie i działanie w świecie przyrody.
 • Rozszerzanie wiedzy ekologicznej.
 • Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań.
 • Rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia.
 • Uwrażliwianie na piękno przyrody. Wyrabianie tolerancji do wszystkiego co żyje.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.