Rekrutacja


Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna- rok 2019/2020

Zgodnie z zapisami art.132 ustawy-Prawo oświatowe do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze tej gminy.

I. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych warunek niż liczba wolnych miejsc, na podstawie art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
przy czym powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Zgodnie z art.150 ust.2 pkt.1 ustawy-Prawo oświatowe dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów są odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXII / 303/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
III. Harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania wniosków i potwierdzeń oraz ogłoszenia wyników rekrutacji ustalono w Zarządzeniu nr 19/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
Uwaga!
Rekrutacja nie dotyczy dzieci już zapisanych do przedszkoli gminnych i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W tych przypadkach wystarczające jest złożenie deklaracji o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
Dokumenty potrzebne podczas rekrutacji do naszego przedszkola:
  1. Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola
  2. Wzory oświadczeń
  3. Wniosek rekrutacyjny
Wnioski przyjmowane będą w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie
przy ul. Kwiatowej 1 od godziny 8.00 do 16.00.
Informacje pochodzą ze strony internetowej Gminny Jabłonna http://www.jablonna.pl/oswiata/zawartosc/631/